Araç çubuğuna atla

Ana sayfa PODOLOJİ FORUMU Podoloji Akademi Makaleler/Kaynaklar/Formlar TEMD Diyabet ve Komplikasyonları Klavuzu 2018

Burada akademik konular ve paylaşımlar olacaktır. Makaleler, öğrenciler için ders içerikleri, faydalı materyaller vb..
Podolojinin birlikte çalıştığı disiplinler ve rahatsızlıklar ile alakalı yerli ve yabancı makalelerin, podologların kullanabileceği formlar ve istifade edebileceğimiz çeşitli kaynakların olduğu forum. Makalelerin açık kaynaklı olmasına dikkat ediniz.
0 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Yazar
  Yazılar
  • #2043
   Podolog Engin GÖKKAYA
   Anahtar yönetici
   • Açtığı Konu 45
   • Verdiği Cevap 31
   • Toplam Gönderi 76

   Klavuzdan diyabetik ayak ile ilgili kısmı sizlerle paylaşıyorum. 2019’daki klavuzda podoloji ve podolojik girşimlere de müstakil olarak değinilmesi dileğiyle…Klavuzun tamamını da ek olarak paylaşacağım… detaylı bilgi için http://www.temd.org.tr/admin/uploads/tbl_gruplar/20180517113926-2018-05-17tbl_gruplar113924.pdf

   DİYABETİK AYAK SORUNLARI 14
   Diyabetik hastalarda, ayağı ilgilendiren sorunlar üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar:
   1. Ayağın akut yaygın infeksiyonları, 2. Diyabetik ayak ülserleri (kronik yara) ve 3. Charcot
   nöroartropatisidir. Bu bölümde diyabetik ayak ülserleri üzerinde durulacaktır. Bu bölüm,
   ’Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu (International Working Group on the Diabetic
   Foot: IWGDF) Guidance on the Diagnosis and Management of Foot Infections in Persons with
   Diabetes-2015’. ve ’Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi:
   Ulusal Uzlaşı Raporu-2015’ dikkate alınarak hazırlanmıştır.
   Her diyabet hastasının yaşamı boyunca %12-25 oranında diyabetik ayak ülseri gelişme riski
   olduğu bildirilmiştir. Diyabetik ayak ülserleri önemlidir, çünkü:
   ¥ Diyabetik ayak ülserleri, hastanın yaşam kalitesinin bozulmasına, tedavi maliyetinin
   ciddi düzeyde yükselmesine, alt ekstremite amputasyonlarına ve mortalite artışına
   neden olur.
   ¥ Non-travmatik ayak amputasyonlarının %50-70’i diyabete bağlı olarak gelişmektedir.
   Bunların %85’inde ülserden önce yara mevcut olduğu bilinmektedir.
   ¥ Diyabetli hastanın en sık hastaneye yatış ve en uzun süre hastanede kalış nedenini
   oluşturur.
   ¥ İlk amputasyondan sonraki 3-5 yıl içinde, %50’den fazla hastanın diğer bacağı için de
   amputasyon söz konusu olmaktadır.
   ¥ Ayağında yeni ülser saptanan diyabetlilerde rölatif ölüm riskinin yaklaşık 2.5 kat arttığı
   gösterilmiştir.
   Bu nedenlerle, diyabetik ayak ülserine yaklaşımda amaç, ülsere bağlı amputasyonların
   mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için hastanın multidisipliner
   bir anlayış içinde yakın takip ve tedavisi şarttır. Ayrıca, yeni ülser gelişiminin önlenmesi için
   hasta, hasta yakınları ve tıbbi ekibin düzenli olarak eğitimi gereklidir. Koruyucu hekimlik,
   diyabetik ayak tedavisinin merkezinde yer almalıdır.
   14.1 | DİYABETİK AYAK ÜLSERİNDE ETİYOPATOGENEZ
   Ayak ülseri gelişiminde birden fazla faktör bir arada rol oynar. Diyabetin geç komplikasyonları
   olan periferik duyusal nöropati, periferik arter hastalığı ve ayak travmaları, ülserlerin
   başlıca nedenlerindendir. Nöropatiye bağlı olarak ortaya çıkan motor ve otonom defisitler
   de ülser gelişimine katkıda bulunur.
   Diyabetik ayak ülserleri nöropatik, nöro-iskemik veya iskemik kökenli olabilir.
   Diyabetik sensoryomotor nöropati, diyabetik ayak ülserlerinin en sık nedenidir. Nöropatik
   ayakta ağrı duyusu kaybı nedeniyle doku bütünlüğünü bozan bir minör travma, örneğin
   ayakkabı vurması, yanık, kesi veya böcek sokması gibi nedenler ülser gelişimini kolayca
   tetikleyebilir.
   Nöropatik ayakta (motor nöropatiye bağlı olarak) intrensek kaslarda ortaya çıkan atrofi,
   anatomik deformiteler ile birlikte yük taşıyan bölgelerin değişmesine neden olur. Kısıtlı
   eklem hareketliliği de deformite oluşumuna katkıda bulunur. Ayaktaki deformiteler
   154 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU
   sonucunda değişen yük dağılımının oluşturduğu tekrarlayan biyomekanik travmalar,
   özellikle metatars başları altında yerleşimli kallus gelişimine neden olur. Ayrıca, namaz
   kılan hastalarda, bir ayağın namaz sırasında devamlı öbür ayağın altına alınmasına bağlı
   olarak, dış malleol üzerinde kallus gelişip bası yaralarına neden olabilir. Kallus gelişimi,
   yumuşak doku hasarı ve infeksiyon açısından ciddi bir risk oluşturur. Kallus altındaki
   yumuşak dokuda zamanla kanama ve iskemiye bağlı ülserler gelişir ve tablo, kronik ayak
   ülserine ilerler. İskemi ve kontrolsüz hiperglisemi, tekrarlayan biyomekanik travmalar
   sonucu ortaya çıkan yüzeyel ülser ve infeksiyonların kısa zamanda derinde yerleşimli abse
   ve osteomiyelite ilerlemesine yol açabilir.
   Şekil 14.1’de, kallus zemininde ülser gelişimi ve derinleşmesi görülmektedir. Periferik
   arter hastalığına bağlı iskemi, doku iyileşmesini engeller, gangren ve amputasyon
   açısından ciddi bir risk oluşturur. Diyabetli hastalarda sık görülen görme kaybı, KV veya
   serebrovasküler hastalık sekelleri ve ayak hijyenindeki bozukluk ülser açısından diğer
   predispozan faktörlerdir. Nöropatik ayak ülserinde ağrının bulunmaması tanıyı geciktirir.
   Hastaneye 15 günden geç başvurma, yetersiz tedavi, tekrarlayan travmalar (yaralı ayağın
   üzerine basmaya devam edilmesi) ve hiperglisemi, diyabetik olgularda yara iyileşmesini
   geciktiren başlıca faktörlerdir.
   Hipergliseminin lökositlerin migrasyon, adhezyon, fagositoz ve opsonizasyon işlevlerini
   bozduğu bilinmektedir. Bu nedenle, tüm diyabetik ayak olgularında iyi glisemik kontrol
   sağlanması, en önemli hedef olmalıdır.
   ŞEKİL 14.1: Kallus zemininde ülser gelişimi
   (Kaynak: Apelqvist J, Bakker K, et al. Diabetes Metab Res Rev 2008; 24(Suppl 1): S181–S187.)
   Charcot ayağı: Diyabetik nöro-osteo-artropati olarak tanımlanan Charcot ayağı, nöropatik
   kemik kırıkları ve eklem hastalığı ile diyabetin en tahrip edici ayak komplikasyonlarından
   biridir. Diyabetli bir hastada ayağın sıcak, kırmızı, ödemli ve çoğunlukla ağrısız olması, aksi
   ispat edilinceye kadar, Charcot ayağı olarak değerlendirilmelidir. Charcot, ayağın ön, orta,
   arka ve ayak bileğinin tutulmasına göre klinikte değişik şekillerde ortaya çıkabilir. En sık
   tutulum şekli ’Orta ayak Charcot’sudur. Önce kemik doku yumuşadığı için ayak arkusları
   çöker. Sertleşme döneminde ayakta, ’sallanan iskemle tabanı’ (rocker bottom) deformitesi
   gelişir. Bu deformite, ’beşik taban’ olarak da bilinir.
   Çoğu vakada olay, yanlışlıkla bir infeksiyon gibi değerlendirilip hastalar antibiyotiklerle
   tedavi edilmeye çalışılır. Halbuki, bu olay görüldüğünde, hastanın vakit kaybetmeksizin bir
   ’Diyabetik Ayak Merkezi’ne ya da deneyimli bir ortopediste yönlendirilmesi gereklidir.
   DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU | 155
   14.2 | SINIFLAMA
   Diyabetik ayakta sınıflama, tedavinin standardizasyonu açısından önem taşır. Ancak, ayak
   ülserleri için yaygın olarak kabul gören bir sınıflama sistemi henüz geliştirilememiştir.
   Tartışmalı yönleri olmakla birlikte, günümüzde halen kullanılmakta olan sınıflamalardan
   en basiti, Wagner-Megitt sınıflamasıdır. Wagner sınıflamasına, ayak ülseri olmayan, ancak
   risk faktörleri saptanan olgular da dahil edilmekte (Evre 0), açık ülserler ise infeksiyon veya
   gangrenin varlığına göre; hafiften ağıra doğru gruplanmaktadır (1.-5. Evreler) (Tablo 14.1).
   TABLO 14.1: Diyabetik ayak ülserlerinde Wagner sınıflaması
   Evre 0 Sağlam deri ile birlikte kemik çıkıntısı ve/veya kallus oluşumu (ülserasyon için riskli)
   Evre 1 Derin dokulara yayılımı olmayan yüzeyel ülser
   Evre 2 Tendon, kemik, ligaman veya eklemleri tutan derin ülser
   Evre 3 Abse ve/veya osteomiyeliti içeren derin ülser
   Evre 4 Parmakları ve/veya metatarsları tutan gangren
   Evre 5 Kurtarılamayacak düzeyde ve amputasyon gerektiren topuk veya ayağın bütününün gangreni
   Kaynak: Wagner FW. Foot Ankle 1981;2:64
   Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve IWGDF tarafından oluşturulan konseyin
   2012 yılı kılavuzunda, diyabetik ayak infeksiyonları, hafif (sadece subkütan dokular ile sınırlı),
   orta (daha geniş veya daha derin dokuları tutan) ve ağır (sistemik infeksiyon bulguları ve
   metabolik bozukluğu olan) ülserler olarak sınıflandırılmıştır.
   Bu konuda daha geniş kabul gören Teksas Üniversitesi sınıflamasına göre diyabetik ayak
   ülserlerinin değerlendirilmesi Tablo 14.2’de görülmektedir.
   TABLO 14.2: Teksas Üniversitesi ülser sınıflaması
   Evre
   Derece
   0 1 2 3
   Pre- veya
   post-ülseratif lezyon
   (tamamen epitelize
   olmuş)
   Yüzeyel ülser
   (tendon, kapsül veya
   kemiği tutmamış)
   Derin ülser
   (tendon veya kapsüle
   penetre olmuş, ancak
   kemik/eklem tutulumu
   yok)
   Kemik ve eklemleri
   tutmuş ülser
   A İnfeksiyon yok,
   iskemi yok
   İnfeksiyon yok,
   iskemi yok
   İnfeksiyon yok,
   iskemi yok
   İnfeksiyon yok,
   iskemi yok
   B İnfeksiyon var İnfeksiyon var İnfeksiyon var İnfeksiyon var
   C İskemi var İskemi var İskemi var İskemi var
   D İnfeksiyon var
   İskemi var
   İnfeksiyon var,
   iskemi var
   İnfeksiyon var,
   iskemi var
   İnfeksiyon var,
   iskemi var
   Kaynak: Armstrong DG, Lawrence AL, Lawrence BH. Diabetes Care 1998;21:855-9.
   156 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU
   14.3 | KLİNİK DEĞERLENDİRME
   Diyabetik ayak değerlendirmesi yapılırken öncelikle risk kategorisinin belirlenmesi
   gereklidir. Risk değerlendirmesi, Tablo 14.3’de görüldüğü gibi, her iki ayak için ayrı ayrı,
   hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilir.
   Tablo 14.3: Diyabetik ayak sorunları açısından risk kategorisinin belirlenmesi
   Risk kategorisi (Evet/Hayır) Sağ Sol
   Ayak yarası öyküsü var mı?
   Ayakta halen yara var mı?
   Ayakta pençe parmak deformitesi var mı?
   Ayakta şişlik veya deforme görünüm var mı?
   Ayak cildinde ısı artışı var mı?
   Ayak sırtına doğru dorsi-fleksiyon kısıtlı mı?
   Tırnaklarda uzama, incelme veya bozulma var mı?
   Ayak cildinde kallus var mı?
   Ayakta ve ayak bileğinde kas güçsüzlüğü var mı?
   Ayak nabızlarından birisi alınmıyor mu?
   Hasta ayaklarının altını görebiliyor mu?
   Ayakkabıları uygun mu?
   Ayağın duyu noktalarında azalma var mı?
   Risk dört grupta değerlendirilir:
   Düşük risk: Risk faktörü, duyu kaybı ve nabız kaybı yok
   Orta risk: Bir risk faktörü var (duyu kaybı, nabız yokluğu, kallus veya deformite gibi)
   Yüksek risk: Eski amputasyon veya ülserasyon ya da ≥2 risk faktörü (duyu kaybı, nabız
   kaybı, periferik arter hastalığı, kalluslu ayak deformitesi, preülseratif lezyon veya son
   dönem böbrek yetersizliği gibi)
   Aktif diyabetik ayak: Aktif ülserli ayak.
   Ayak değerlendirmesi duyu kaybı, ülser, deformite ve Charcot ayağı bulunmasına göre
   yapıldığında muayene sıklığı Tablo 14.4’de belirtilen aralıklarda olması önerilmektedir.
   Tablo 14.4: Diyabetik ayak risk gruplarına göre değerlendirme aralığı
   Risk grubu Klinik muayene Muayene sıklığı
   0 Duyu kaybı yok Yılda bir
   1 Duyu kaybı var 6 Ayda bir
   2 Duyu kaybı var + Ülser var 3 Ayda bir
   3 Duyu kaybı var + Ülser var + Deformite var Ayda bir
   4 Charcot ayağı deformitesi var Ayda bir
   Diyabetik ayak ülserinde klinik takip ve tedavinin temel prensipleri aşağıda özetlenmiştir.
   ¥ İki haftada iyileştirilemeyen bir cilt lezyonu bulunan diyabetli hasta, acilen diyabetik
   ayak konusunda deneyimli bir merkeze sevk edilmelidir.
   ¥ Ülserin öncelikli değerlendirmesi, yaranın sadece nöropatiye bağlı olarak mı geliştiğini
   ya da beraberinde iskemik komponentin de olup olmadığını ayırt etmektir.
   DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU | 157
   ¥ Diyabetik ayak ülseri olan hasta; yaranın süresi, genişliği, derinliği, kokusu, osteomiyelit
   varlığı ve aldığı tedaviler göz önüne alınarak dikkatlice değerlendirilmelidir.
   ¥ Diyabetik ayak yarası ile başvuran her hastada, nörolojik muayene ve periferik arter
   muayenesi yapılarak ülsere yol açan neden ortaya konulmalıdır.
   ¥ Nabızların alınamadığı şüpheli durumlarda ayak bileği – brakiyal basınç indeksi (ABİ)
   ölçülmelidir. ABİ, el Doppler cihazı ile ayak bileği seviyesinde tibiyalis posterior ve
   dorsalis pedis arterleri üzerinden ölçülen kan basınçlarından daha yüksek olanının,
   brakiyal arter üzerinden ölçülen sistolik kan basıncına bölünmesi (oranlanması) ile
   hesaplanır. Normalde ABİ 0.91-1.30 aralığında olmalıdır. ABİ’nin 0.90’ın altında
   olması, periferik arter hastalığını düşündürür. ABİ >1.30 olması, ya üst ekstremitede
   ciddi bir arter hastalığının olduğunu ya da medyal kalsinozis nedeniyle, periferik arteriyel
   kompresyonun yeterli ölçüde olmadığını düşündürmelidir. Yaşlı kişilerde ve özellikle
   kronik böbrek hastalığı (KBH) olan diyabetlilerde medyal kalsinozis sık görülür. Bu
   durumlarda deneyimli bir damar cerrahından konsültasyon istenmelidir.
   ¥ Arter kalsifikasyonu nedeniyle ABİ’nin güvenli olarak ölçülemediği durumlarda, ayak
   baş parmağı – brakiyal indeks (toe-brachial index: TBİ) ölçülebilir. Özel donanım gerektiren
   TBİ’nin >0.70 olması veya yaraya bitişik bölgeden ölçülen transkütan oksijen basıncı
   (transcutaneous oxygen tension: TcPO2
   )’nın >40 mmHg bulunması, ayakta arteriyel akımın
   yeterli olduğunu düşündürür.
   ¥ Ayak sorunu olan her diyabetik hastada iki ya da üç yönlü direkt ayak grafileri çekilmelidir.
   ¥ Oksijenlenmesi yeterli olmayan dokularda yara iyileşmesi çok zordur. Çünkü yaralı
   dokunun kan ihtiyacı, normal dokuya göre çok artmıştır. Uygun yara bakımı ile 4-6
   haftada yara iyileşmesi sağlanamayan hastalarda radyolojik ya da cerrahi yöntemlerle
   revaskülarizasyon yapılmalıdır.
   ¥ İnfeksiyon tanısı, klinik olarak konur. Pürülan sekresyon varlığı veya inflamasyonun en
   az iki klinik bulgusunun (eritem, ısı artışı, hassasiyet, ağrı ve endurasyon) varlığında
   infeksiyon olduğu kabul edilmelidir.
   ¥ İskemi veya nöropatiye bağlı bulgular infeksiyonu taklit edebilir. Yaranın kötü kokulu
   olması, sağlıksız görünmesi veya derin dokulara ilerlemiş olması da infeksiyon için
   önemli bir kanıttır.
   ¥ Diyabetik ayak infeksiyonu, çoğu kez ateş ve lökositoz gibi sistemik bulgulara neden
   olmaz. Bu bulguların varlığı kliniğin ağırlığına işaret eder.
   İlk müdahale
   Diyabetik ayak infeksiyonu ilk görüldüğünde yaranın temizlenmesi, nekrotik veya gangrenli
   bölgenin debridmanı ve kör uçlu steril metal prob ile yabancı cisim varlığı ve yaranın kemiğe
   ulaşıp ulaşmadığının araştırılması gerekir.
   ¥ Bu aşamada alınan derin doku örneği kültür için gönderilir. Abse ve poş varlığında
   derhal drene edilmeli ve geri kalan dokulardan biyopsi şeklinde kültür alınmalıdır.
   ¥ Yüzeyel sürüntü kültürleri, kolonizasyonu yansıtması nedeniyle önerilmemektedir.
   Yüzeysel yaralarda, kültür materyali küretaj veya biyopsi ile elde edilebilir.
   Laboratuvar tetkikleri
   ¥ Hemogram, temel biyokimyasal testler, inflamasyonun serum belirteçleri
   (sedimantasyon, CRP) izlemde ve tedavi modifikasyonunda yararlıdır.
   ¥ Direkt grafiler çoğu olguda yabancı cisim, dokularda gaz varlığı ve osteomiyelit bulguları
   yönünden önemli bilgiler sağlar.
   ¥ Derin doku infeksiyonu, abse ve osteomiyeliti değerlendirmek için MR tetkiki gerekebilir.
   158 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU
   Diyabetik ayak yaralarında en önemli patojenler
   ¥ Gram pozitif koklar (özellikle Staphylococcus aureus),
   ¥ b-hemolitik streptokoklar (özellikle grup B) ve
   ¥ Koagülaz negatif stafilokoklardır.
   ¥ Gram pozitif koklar çoğunlukla monomikrobiyal infeksiyona neden olmakla birlikte,
   kronik ülserlerde veya daha önce tedavi görmüş veya antibiyotik kullanılmış yaralarda
   mikst infeksiyon şeklinde de karşımıza çıkabilir.
   ¥ Anaerob bakteriler daha nadir etmenler olmakla birlikte, özellikle iskemik ve gangrenli
   yaralarda mikst infeksiyon etkenlerinden biri olarak gözlenebilir.
   ¥ Pseudomonas ve enterokok suşları çoğu kez kolonizasyona neden olur. Ancak ülkemizin
   de dahil olduğu sıcak iklimlerde pseudomonas suşlarının patojen olabileceği; bu
   sebeple ampirik antibiyotik tedavisinde lokal etken profilinin dikkate alınması gerektiği
   unutulmamalıdır.
   Osteomiyelit
   ¥ Osteomiyelitin tanı ve tedavisi zordur. Klinik olarak kemik açıkta ya da metal prob ile
   dokunulabiliyor ise, çoğunlukla osteomiyelit vardır.
   ¥ Sedimantasyonun >70 mm/st olması osteomiyelit varlığını destekler, ancak bu testin
   sensitivitesi düşüktür.
   ¥ Kemik infeksiyonlarının direkt grafilerde tanınabilmesi için, oluşumun üzerinden en az
   iki hafta geçmesi gerekir.
   ¥ Üç fazlı lökosit işaretli sintigrafi gibi nükleer tıp teknikleri, düz grafilere göre daha
   sensitif, ancak rölatif olarak daha az spesifik ve MR ile karşılaştırıldığında doğruluk
   oranı daha düşüktür.
   ŞEKİL 14.2: Diyabetli hastalarda ayak sorunlarına yaklaşım
   • Eğitim
   • Risk değerlendirmesi
   • Ayak bakımının koruyucu önemi
   Düşük risk
   (Duyusal sinir
   fonksiyonları ve periferik
   nabızlar normal)
   Eğitim ve beceri
   kazandırma
   İnfeksiyon varsa
   acil sevk
   (Güncel standartlara
   uygun diyabetik ayak
   tedavisi)
   Diğer risk faktörlerinin
   değerlendirilmesi
   (Deformite, sigara, glisemi kontrolü, ayak bakımı,
   ayakkabı seçimi)
   Bilinen Charcot nöro-artropatisi veya şüphesi olan olgular hemen mültidisipliner ayak bakım ekibine gönderilmeli!..
   Artmış risk
   (Duyusal sinir
   fonksiyonları bozuk, distal
   nabızlar yok veya diğer
   risk faktörleri var)
   Yüksek risk
   (Duyusal sinir
   fonksiyonları bozuk,
   distal nabızlar yok veya
   deformite, cilt değişikliği
   ya da ülser öyküsü var)
   Aktif ülser var
   Muayene:
   • Cilt görünümü
   • Deformiteler
   • Ayakkabı uygunluğu
   • 10 g monofilaman ve non-travmatik iğne ile
   duyusal sinir fonksiyonlarının muayenesi
   • Periferik dolaşım durumu ve distal nabızlar
   Ayak sorunları açısından yıllık değerlendirme
   DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU | 159
   ¥ Osteomiyelit tanısı için altın standart, kemik biyopsi materyalinin histopatolojik ve
   mikrobiyolojik olarak incelenmesidir.
   Diyabetik ayak ülseri olan diyabetlilerde klinik yaklaşım Şekil 14.2’de gösterilmiştir.
   14.4 | TEDAVİ
   ¥ Yara bakımı, yeterli ve uygun debridman, antibiyotik tedavisi, ayağı basınçtan koruma ve
   sıkı glisemik kontrol tedavinin esasını teşkil eder.
   ¥ Alt ekstremite ülseri olan tüm hastalar, aterosklerotik arter hastalığı riskini azaltan
   kanıta dayalı tüm tedavilerden fayda görürler. Bu kapsamda, optimum glisemi ve HT
   kontrolü ile birlikte, sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme, LDL-kolesterol hedefine
   ulaşılması için, gerekiyorsa, anti-hiperlipidemik ve anti-trombosit ilaç tedavisi yer alır.
   ¥ Diyabetik ayak ülserleri multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmelidir. Hastalar
   endokrinoloji, infeksiyon hastalıkları, ortopedi, plastik cerrahi, damar cerrahisi, fizik
   tedavi, diyetisyen ve diyabet hemşiresi ve yara bakım hemşiresinin olduğu bir ortamda
   değerlendirilmeli ve tedavileri planlanmalıdır.
   ¥ Multidisipliner yaklaşım ile hastaların hastanede yatış süresi, amputasyon oranları
   ve tedavi maliyetleri azalmaktadır. Birinci basamakta aile hekimi ve iç hastalıkları
   uzmanıyla da diyabetik ayak tedavisine yaklaşım konusunda işbirliği yapılmalıdır.
   Antibiyotik tedavisi
   ¥ Genel durumu bozuk olmayan ve sepsis bulguları taşımayan hastaların antibiyotik
   tedavileri, doku kültürü ve antibiyogram sonuçlarına göre düzenlenmelidir.
   ¥ Genel durumu bozuk olan ve sepsis bulguları taşıyan hastalarda, hemen doku kültürü
   alınmalı, kültür-antibiyogram sonuçları beklenmeksizin gram negatif, gram pozitif
   ve anaerob bakterileri kapsayan geniş spektrumlu ampirik antibiyotik tedavileri
   başlatılmalıdır.
   ¥ Antibiyotik tedavisi hastanın izleminde klinik yanıt, kültür sonuçları ve antibiyotik
   duyarlılığına göre değiştirilir.
   ¥ Tedavi seçiminde, tedavinin yapıldığı kurumun lokal antibiyotiğe direnç paternleri göz
   önüne alınmalıdır (ör. Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus: MRSA).
   ¥ Hepatik ve renal fonksiyonlar ilaç alerjisi öyküsü, antibiyotik seçimi ve dozlarını etkiler.
   ¥ Ağır infeksiyonu olan hastalara intravenöz tedavi verilirken, hafif infeksiyonlarda oral
   antibiyotikler uygulanabilir.
   ¥ Osteomiyelit varlığında, kemiğe iyi penetre olabilen ajanlar (örneğin kinolonlar) ile
   yapılan uzun süreli (4-6 hafta) tedavilerin sıklıkla remisyon sağladığı gösterilmiştir.
   ¥ Osteomiyeliti olmayan hafif yaralarda antibiyotik tedavisi ortalama 2 hafta verilir.
   ¥ Topikal antibiyotikler ile ilgili yeterli veri bulunmamakla birlikte, sadece hafif infekte,
   yüzeysel yaralarda etkili oldukları düşünülmektedir.
   ¥ Antiseptik preparatların bazıları doku iyileşmesini bozabilmektedir.
   Yara bakımı
   ¥ Cerrahinin ana amacı, sekonder iyileşme için gerekli olan granülasyon dokusunun
   oluşmasını sağlayacak seviyeye kadar infekte ve nekrotik dokuların temizlenmesidir.
   160 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU
   ¥ Debridmanı yapılmış ülser, düzenli bir şekilde takip edilmelidir, çünkü bu yaralar çok
   hızlı bir şekilde infekte olup hayatı tehdit eden sistemik hastalık haline gelebilir.
   ¥ Kemik infeksiyonları yumuşak dokudan doğrudan yayılım sonucu oluşmakta ve
   kronikleşmektedir. Osteomiyelit, kronik yaranın önemli bir sorunudur. Kronik yarada,
   özellikle de fistül varsa, muhtemelen osteomiyelit vardır. En kesin tedavi şekli, infekte
   ve nekrotik kemiğin rezeksiyonudur. Bazı kemik rezeksiyonları önemli fonksiyon
   kayıplarına yol açabileceği için karar, tecrübeli bir ortopedist tarafından verilmeli ve
   uygulanmalıdır.
   ¥ Yaradaki nekrotik dokunun uzaklaştırılması için larva (maggot) kullanımının yararlı
   olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanısıra, büyüme faktörleri ile
   yapılan bazı araştırmalar, rPDGF (rekombinan platelet-derived growth factor) ve
   GMCSF’ün (granulocyte macrophage colony stimulating factor) yararına ilişkin veriler
   de sunmaktadır. Her iki ürün de ülkemizde bulunmamaktadır. Buna karşılık, lezyon
   içine uygulanabilen epidermal büyüme faktörü (epidermal growth factor-IL: EGFIL)
   Heberprot-P ülkemizde bulunmakla birlikte, maliyeti çok yüksektir. Ancak, ciddi
   iskemisi olduğu halde revaskülarizasyon yapılamayan veya revaskülarizasyon yapıldığı
   halde başarı sağlanamamış kısıtlı vakalarda son seçenek olarak kullanılabilir.
   ¥ Yara iyileşmesini hızlandırmak için sunulan yöntemlerden allograft ise, pahalı ve pratikte
   çok kısıtlı sayıda vakaya uygulanabilecek bir yöntemdir. Bununla beraber, bu yöntemlerin
   yaygın kullanımı için halen yeterli kanıt olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
   Revaskülarizasyon
   ¥ Diyabetli hastalardaki periferik arter hastalığı, tipik olarak diz ve ayak bileği arasındaki
   damarları etkiler.
   ¥ İskemik ve nöro-iskemik ülserin standart tedavisi, otojen doku (safen ven) ile femorodistal
   bypass’tır.
   ¥ Otojen doku bulunamazsa protez greftler kullanılabilir, ancak bunların açık kalma
   oranları ve infeksiyona dayanıklıkları daha azdır.
   ¥ Son yıllarda cerrahi veya endovasküler revaskülarisyon seçimi konusunda ciddi tartışmalar
   olmaktadır. Genel olarak, hastaların yaşam beklentisi 2 yıldan fazla ve uygun safen ven var
   ise cerrahi bypass önerilmektedir. Yaşam beklentisi kısa ve uygun otojen bypass materyali
   yoksa endovasküler tedavi yapılır. Endovasküler tekniklerin her geçen gün daha ilerlemesi
   ve kolaylığı nedeni ile, günümüz pratiğinde artık endovasküler yöntemler ilk sırayı almış,
   ’ancak başarısız olma durumunda cerrahi yapılır’ hale gelinmiştir.
   ¥ Serbest doku transferi gibi cerrahi tekniklerle mükemmel sonuçlar elde edilebilir.
   Bunlar uzun ve zor ameliyatlar oldukları için, genç ve yaşam beklentisi uzun, kısıtlı
   sayıda hastaya uygulanabilir.
   Basının kaldırılması
   ¥ Ülser oluştuktan sonra dolaşım yeterli olsa bile, üzerindeki mekanik yük kalkmadıkça
   iyileşmez.
   ¥ Yaranın üzerine basılması durumunda oluşan strese ve ani basınca bağlı olarak yara
   yerinde sürekli hasar meydana gelir.
   ¥ Hastanın yatak istirahatı yapması, koltuk değneği kullanması, tam temas alçısı (total
   contact cast), Scotchcast botlar, içi hava yastıklı özel botlar ve özel ortopedik cihazlar
   DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU | 161
   kullanması, yaranın üzerindeki basıncı kaldırmada ve yaranın iyileşmesinde önemli
   katkı sağlar.
   ¥ Charcot ayağı olan hastaların tedavisi başlangıçta konservatiftir ve ampirik olarak yapılır.
   Bu hastalarda ayağı, deri sıcaklığı normalleşinceye kadar alçıya alarak kesin istirahat
   gerekir. Ayak bileğini de kavrayan destek ve özel tabanlıklı ayakkabı kullanılmalıdır.
   Bu hastalarda parenteral bisfosfonat tedavisinin yararlı olduğunu bildiren çalışmalar
   mevcuttur.
   ¥ Oluşmuş deformitelerin veya yara açılmasına neden olan kemik çıkıntılarının tamiri,
   osteomyelitli kemiklerin rezeksiyonu gibi cerrahi girişim kararı özen gerektirir ve
   tecrübeli ortopedistlerce verilmelidir.
   ¥ Diyabetik ayakta Aşil tendonunun uzatılması, kesilmesi veya metatars başı rezeksiyonu
   gibi koruyucu cerrahi teknikler konusunda literatür verileri kısıtlı olsa da, seçilmiş
   hastalarda yük azaltıcı (off-loading) etkisi ile başarı sağlayabilir.
   Yardımcı tedaviler
   Kronik diyabetik ayak ülseri olan seçilmiş vakalarda;
   ¥ Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi uygulanması,
   ¥ Yaraya sürekli ya da aralıklı negatif basınçlı ve vakum destekli aspirasyon, yıkama ya da
   instilasyon yapabilen yeni tekniklerden yararlanılması,
   ¥ Hastaya ve yaranın gereksinimlerine uygun modern yara bakımı malzemelerinin
   kullanılması yara kapanmasını ve ülser iyileşmesini hızlandırabilir.
   14.5 | NÜKSTEN KORUMA
   ¥ Rekürren ülser gelişimi ilk 12 ayda %28 iken, 40 ay sonunda %100’e kadar yükselir.
   ¥ Bu nedenle diyabetik ülser öyküsü olan veya yüksek riski bulunan hastalar, özel diyabetik
   ayak polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmelidir.
   ¥ Ülser öyküsü veya iskemisi bulunan hastaya ve hasta yakınına birlikte eğitim verilmeli,
   hasta sık aralıklarla kontrole çağırılmalı ve ayak ülserinin tekrarlayıcı olduğu
   anlatılmalıdır.
   ¥ Tüm diyabetli hastalar eğitilmeli ve özellikle ağrı hissi olmayan hastaların ayaklarını
   mekanik, termal ve kimyasal travmalardan nasıl koruyacakları anlatılmalıdır.
   ¥ Her fizik muayenede, hastanın mutlaka çorapları çıkarılarak ayakları da değerlendirilmelidir.

   ¥ Hastalara ülser tedavisinin esasları, infeksiyonun belirtileri ve düzenli ayak bakımının
   önemi anlatılmalıdır.
   ¥ Düzenli ayak bakımı eğitimi, ayağın nemlendirilmesi, basit hijyenik uygulamalar, uygun
   ayakkabı seçimi gibi basit tedbirler ile ülser oluşumunda %50 azalma sağlanabilir.
   ¥ Ülser oluşumunu ve nüksü önlemede ayak basınçlarını ülser eşiğinin altına indirmek
   önemlidir.
   ¥ Hastalar ülsere neden olan ayakkabıyı tekrar giymemeli, hastanın deformite düzeyine ve
   aktivitesine göre uygun ayakkabı giymesi sağlanmalıdır.
   162 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU
   TEMD ÖNERİLERİ
   1. Tüm diyabetli hastalara ayak bakımı eğitimi verilmeli ve periyodik aralıklarla bu
   eğitim tekrarlanmalıdır (D).
   2. Her vizit sırasında hastaların ayaklarına bakılmalı ve distal nabızlar kontrol
   edilmelidir (D).
   3. Diyabetik ayak infeksiyonu tanısı, inflamasyonun lokal ve sistemik belirti ve
   bulgularına dayanarak klinik olarak konulmalıdır (D).
   4. Diyabetli hastalarda yılda bir detaylı ayak muayenesi yapılmalıdır (D).
   5. Duyusal nöropati, periferik arter hastalığı ve ayak cildinde değişiklikler (kallus,
   ülser, infeksiyon) veya yapısal deformite bulunan hastalarda daha sık aralıklarla
   değerlendirme yapılmalıdır (D).
   6. Diyabetik ayak ülseri olan hastaların izlem ve tedavisi multidisipliner ‘Diyabetik
   Ayak Ekibi’ tarafından yapılmalıdır (D)..
   7. Etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılığını belirlemek için prob ile derin
   doku kültürü içim materyal alınmalıdır [Sınıf D, ortak görüşe dayalı kanıt (4)].
   8. Dengeli ve uygun beslenme, sigaranın bırakılması gibi yaşam tarzı düzenlemeleri
   ile birlikte glisemi, kan basıncı ve lipid kontrolünün sağlanması; ayrıca ülserin
   sınıflandırılması, yara yatağının temiz tutulması, yükten koruma tedbirlerinin
   uygulanması, infeksiyon kontrolü, dolaşım desteği sağlanması ve gerekiyorsa
   cerrahi müdahale yapılması tedavinin ana hatlarını oluşturur (D).
   9. Kronik diyabetik ayak ülseri olan seçilmiş vakalarda rutin tedavilere yardımcı
   olarak uygulanan HBO tedavisi, yara iyileşmesini hızlandırabilir (D).
   Benzer şekilde vakum destekli negatif basınçlı tedavi de yara kapanmasını
   hızlandırabilir (A).
   KAYNAKLAR
   1. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. IDSA Guidelines. 2012 Infectious Diseases Society of America Clinical Prcatice Guideline for
   the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections. CID 2012;54:e132-e173.
   2. Synder RJ, Kirsner RS, Warriner III RA, et al. Consensus Recommendations on advancing the standard of care for treating
   neuropathic foot ulcers in patients with diabetes. Ostomy Wound Management 2010;56(Suppl.4):S1-S24.
   3. Lipsky BA, Aragon-Sanchez J, Diggle M, et al; International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). IWGDF Guidance on the
   diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2016;32(Suppl 1):45-74.
   4. Saltoğlu N, Kılıçoğlu Ö, Baktıroğlu S, et al. Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonunun tanısı, tedavisi ve önlenmesi: Ulusal Uzlaşı
   Raporu. Klimik Dergisi 2015;28(Suppl. 1):2-34
   5. Londhall M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients
   with diabetes. Diabetes Care 2010;33:998-1003.
   6. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, et al. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with
   advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care
   2008;31:631-36.

   podologuz.com
   podologum.com
   podolojimalzemeleri.com

0 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.